Bel ons: +32 499 24 11 57

Algemene voorwaarden

1. Een bestelling is bindend indien ze door Deur&Parket schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Ingeval van annulering blijft de klant gehouden om de volledige prijs van de bestelde materialen te betalen. Het voorschot daarbij mee verrekend.

2. De leveringstermijnen, alsook de opgegeven plaatsingstermijnen zijn enkel indicatief. Overschrijding van deze leverings- of plaatsingstermijnen kan in geen geval de anulatie van de klant wettigen of aanleiding geven tot schadevergoeding.

3. De verkochte of geplaatste goederen blijven de eigendom van Deur&Parket tot de volledige betaling van hoofdsom, interesten en kosten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf levering of plaatsing. Wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben

4. De koper dient te zorgen dat de goederen door Deur&Parket op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

5. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 5 werkdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan Deur&Parket worden gemeld. Na die termijn staat Deur&Parket enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Deur&Parket de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt Deur&Parket uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

6. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is Deur&Parket niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door Deur&Parket geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Deur&Parket is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Deur&Parket worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals - doch niet beperkt tot -verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. Deur&Parket draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

7. De koper is gehouden de gekochte goederen binnen een termijn van 14 kalenderdagen af te halen. Bij gebreke daaraan is Deur&Parket gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, magazijnkosten aan te reken gelijk aan 5% van de waarde van de aangekochte goederen, per begonnen maand vertraging.

8. Ingeval van overmacht kan Deur&Parket besluiten tot de ontbinding van de aangegane overeenkomsten zonder dat gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, die een direct of indirect gevolg zijn van de ontbinding van de overeenkomst.Als overmacht kan worden beschouwd: mobilisatie, oorlog, gehele of gedeeltelijke staking bij haar plaatsers of leveranciers, politieke onlusten, brand verwoestingen of andere feiten onafhankelijk van de wil van Deur&Parket en die daardoor haar leveringen of plaatsingen abnormaal hinderen.

9. Alle goederen die worden afgehaald of geleverd, zijn contant betaalbaar conform factuur. Voor plaatsing is de factuur betaalbaar voor vervaldag vermeld op de factuur. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 250,00 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Deur&Parket het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

10. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Deur&Parket het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

11. Al de overeenkomsten van Deur&Parket worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout gebracht worden.

12. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar en installatie van het product en is niet overdraagbaar op een andere eigenaar. De persoon die wordt beschouwd als de eerste eigenaar is de koper die als persoon die vermeld staat op de aankoopfactuur.

13. De garantietermijn wordt geboden conform de richtlijnen van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW)., zijnde 1jaar voor de kwaliteit en constructie van de door Deur&Parket geleverde houten binnendeuren.

14. De garantietermijn gaat altijd in vanaf de dag van aankoop. Garantie voor deuren wordt enkel gegeven wanneer de deur volgens de instructies is geplaatst .Houten deurbladen dienen binnen de zes dagen na plaatsing rondom afgewerkt te worden met olie of lak. Altijd de deur rondom afwerken met olie of lak. De kopse kanten moeten behandeld worden met een extra laag olie of lak.

15. Foto’s van beweerde fouten in een deurblad dienen genomen te worden op een afstand van meer dan twee meter rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht of schuine lichtinval.

16. De door Deur&Parket geleverde materialen en accessoires moeten zorgvuldig gecontroleerd worden op materiaaldefecten onder optimale lichtomstandigheden voor en tijdens de installatie. Producten met zichtbare gebreken mogen in geen geval worden geïnstalleerd. Installatie impliceert aanvaarding. Deur&Parket moet schriftelijk worden geïnformeerd van dergelijke gebreken binnen 15 kalenderdagen. Na verstrijking van deze termijn worden klachten niet meer aanvaard. In geen geval kan de firma Deur&Parket verantwoordelijk worden gesteld voor tijdverlies, ongemak, kosten of andere gevolgschade door of die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een probleem in verband met ingediende klacht.

17. Deuren of vloeren dienen in een ideale omstandigheid geplaatst te worden. Dit is een relatieve luchtvochtigheid van 50% (afwijking+/- 10%) en een temperatuur van 20°(afwijking +/- 2°).In belangrijke mate wordt kromtrekken van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met temperatuurverschillen en vochtgehalte. Wees daarom uiterst voorzichtig met deuren tussen twee ruimtes die grote verschillen hebben. (living-garage)

18. Deur&Parket kan enkel worden aangesproken voor schade op vloeren die duidelijk zichtbaar is en niet het gevolg is van onjuist gebruik en/of ongevallen ( bv. vallende voorwerpen, schuiven van meubilair) Meubilair moet steeds voorzien worden van gepast beschermd materiaal onder de poten. De vloer moet kunnen bewegen om open verbindingen en het scheiden van planken te vermijden.

19. De vloer mag niet worden geïnstalleerd op zeer vochtige plaatsen of extreem droge plaatsen of plaatsen met extreem hoge temperaturen. (sauna’s, zwembaden en ingebouwde afvoeren, zoals douches)

20. De garantie voor waterbestendigheid sluit schade uit die voortvloeit uit natuurrampen, urine van huisdieren, lekkende vaatwassers of defecten uit afvoersystemen en airco’s allerhande.

21. Hout is een natuurlijk product met als gevolg dat eventuele verschillen niet te vermijden zijn.

22. Tekeningen en foto’s uit folders van Deur&Parket zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

23. Deur&Parket is niet verantwoordelijk voor het opgeven van foutieve hoeveelheden of bewust achter houden van informatie door de klant, bij het opstellen van een offerte bij ons in de toonzaal.

24. Deur&Parket moet steeds in de gelegenheid worden gesteld alle gesignaleerde klachten te controleren.

Uw creatief vakmanschap in huis. Contacteer ons